Minte Ledegen

Projectleider Water en Groen, Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, dienst Publieke Ruimte

In 2020 startte Minte Ledegen als projectleider Wijkplannen Water en Groen bij de stad Antwerpen. De ontwikkeling van deze wijkplannen past binnen een stedelijke strategie om de stad Antwerpen voor te bereiden op de impact van klimaatverandering. Een Wijkplan Water en Groen biedt kwantitatief en datagestuurd inzicht in de klimaatrobuuste mogelijkheden en uitdagingen van een wijk. Terwijl beleidsplannen zoals het Waterplan, Groenplan en Klimaatplan een stadsbrede visie weergeven, vertaalt een wijkplan dit naar een pakket mogelijke maatregelen op basis van een wijkgerichte aanpak. Daarnaast volgt Minte verschillende projecten op als ambassadeur voor klimaatadaptatie in de publieke ruimte. Een belangrijk aspect hiervan is het monitoren van de uitvoering van het Waterplan, de Tuinstraten en 'Antwerpen breekt uit'. Haar focus ligt op het benutten van het heraanleggen van straten en pleinen om de stad veerkrachtiger te maken tegen de impact van klimaatverandering. Onlangs werkte zij samen met Marianne Hubeau aan nieuwe participatietools, ontwerpleidraden en het delen van kennis om zo klimaatadaptatie te integreren in de stedelijke werking. Met een achtergrond in architectuur en stedenbouw, en een ontwikkelde kennis van klimaatverandering met een focus op water en groen, draagt Minte bij aan een aangename stad. Zij is ervan overtuigd dat de integratie van water en groen niet alleen bijdraagt aan een klimaatbestendige stad, maar ook aan een leefbare, mooie en verbindende stad.

Sessie 15:30 - 16:10 Zaal nog onbekend

Een wijkgerichte aanpak als katalysator voor klimaatrobuuste steden en gemeenten

Verschillende steden en gemeente proberen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regenval, hete zomers en droogte. Steeds vaker wordt er gekeken naar een wijkgerichte aanpak om maatwerk te leveren, aangezien elke wijk unieke kenmerken en opportuniteiten heeft. Tijdens deze sessie gaan we in debat met drie experten die elks hun eigen visie en expertise delen over een klimaatrobuuste aanpak op wijkniveau. Samen beantwoorden ze verschillende vragen vanuit een stedelijke, innovatieve en blauwgroene bril.